ABCX
high resistance, suitable for continuous operationmedium resistance, limited scope of continuous operationlow resistance, limited scope of operationno resistanceno data

The specifications apply to resistance at +20°C.

 
Enviroment
Versilon™ SPX-50,
Versilon™ SPX-70 IB
Versilon™ 2001
Versilon™ C-210-A,
Versilon™ C-544-A IB
Versilon™ R-3400
Versilon™ F-5500-A
Versilon™ SE-200
Versilon™ Silver
Versilon™ FEP,
Versilon™ Duality
Versilon™ PFA-F
Versilon™ PTFE
Versilon™ 367
Versilon™ PVDF
Versilon™ ETFE
Acetamide 67%BBXXXAAAAAAAA
AcetoneXCXXXABAAABXA
AcetonitrileXBXXXABAAAAAA
Acetylene (gas)CAAAAAAAAAAAA
AcrylonitrileXBXXXABAAAAAA
Acetic aldehydeCXXXXACAAAAXA
Allyl alcoholXAXXAAAAAAAAA
Amyl alcohol (pentanol)XACXAAAAAAAAA
Benzyl alcoholAAXXAAAAAAAAA
Butyl alcohol (butanol)XACXAAAAAAAAA
Ethyl alcohol (ethanol)CAXXXAAAAAAAA
Izobutyl alcohol (isobutanol)XAXXAAAAAAAAA
Isopropyl alcohol (isopropanol)XAXXAAAAAAAAA
Alum 5%AAAAAAAAAAAAA
AminesXXXXXAXAAAAAA
Ammonia (gas)XABAXAAAAAAXA
Anhydrous ammonia (liquid)XBCBXBBAAAAXA
AnilineXXXXXAXAAAAAA
Magnesium nitrate 50%AAAAAAAAAAAAA
Copper nitrate II 70%AAAAAAAAAAAAA
Nickel nitrate II 75%AAAAAAAAAAAAA
Sodium nitrate 3.5%AAAAAAAAAAAAA
Silver nitrate 55%AAAAAAAAAAAAA
Calcium nitrate 55%AAAAAAAAAAAAA
Iron III nitrate 60%AAAAAAAAAAAAA
BenzaldehydeCCXXXACAAAAAA
BenzeneXXXXXAXAAAAAA
Ethyl benzoateXXXXXAXAAAAAA
Sodium benzoate 22%AAAAAAAAAAAAA
PetrolXXBXAAXAAAAAA
Phthalic anhydride 9% (in alcohol)CAXXXAAAAAAAA
Acetic anhydrideCAXXXAAAAAAAA
Borax 6%BAAAAAAAAAAAA
Anhydrous bromine (liquid)XXXXXXXXXXXXX
Acetyl bromideXCXXXAXAAAAAA
Ethylene bromideACXXABCAAAAAA
Methyl bromideXXXXXAXAAAAAA
ButadieneABAAAABAAAAAA
ButaneABAAAABAAAAAA
CelosolwXXXXXAXAAAAAA
Wet chlorine (gas)XCXAAACAAAAAA
Dry chlorine (gas)XCCAAACAAAAAA
Acetyl chlorideXCXXXAXAAAAAA
Aluminum chloride 53%AAAAAAAAAAAAA
Amyl chlorideXXXXXAXAAAAAA
Zinc chloride 80%AAAAAAAAAAAAA
Tin(II) chloride 45%AAAAAAAAAAAAA
Tin(IV) chloride 50%AACAAAAAAAAAA
Ethyl chlorideXXXXXAXAAAAAA
Magnesium chloride 35%AAAAAAAAAAAAA
Methylene chlorideXXXXXAXAAAAAA
Methyl chlorideXXXXXAXAAAAAA
Copper (II) chloride 40%AAAAAAAAAAAAA
Nickel (II) chloride 40%AAAAAAAAAAAAA
Mercury chloride 6%AAAAAAAAAAAAA
Sulphur chlorideXAXXAAAAAAAAA
Sodium chloride 20%AAAAAAAAAAAAA
Sodium chloride 45%AAAAAAAAAAAAA
Thionyl chlorideBACAAAAAAAAAA
Calcium chloride 30%AAAAAAAAAAAAA
Iron(II) chloride 40%AAAAAAAAAAAAA
Iron (III) chloride 43%AAAAAAAAAAAAA
ChlorobenzeneXXXXXAXAAAAAA
ChloroformXXXXCAXAAAAAA
Ethylene chlorohydrinXXXXXAXAAAAAA
Potassium cyanide 33%AAAAAAAAAAAAA
Mercury cyanide 8%AAAAAAAAAAAAA
Sodium cyanide 30%BAXAAAAAAAAAA
CyclohexaneXXBXAAXAAABAA
CyclohexanoneXCXXXACAAAAAA
Carbon tetrachlorideXXXXXAXAAAAAA
DetergentsBAAAAAAAAAAAA
Ethylene dichlorideXXXXXAXAAAAAA
DichloroethaneBAXXXAAAAAAAA
Diethylamine 2.5%XAAAXAAAAAAAA
DimethylformamideBAXXXAAAAAAAA
DimethylsulfoxideXBXXXABAAAAAA
DioxaneXXXXXAXAAAAAA
Potassium dichromate
5%
AAAAAAAAAAAAA
Carbon disulfideXXXXBAXAAAAAA
Dwutlenek siarki (mokry gaz)BACAAAAAAAAAA
Sulfur dioxide
(wet gas)
BACAAAAAAAAAA
Carbon dioxideAAAAAAAAAAAAA
EtherXXXXXAXAAAAAA
Ethyl etherXXXXXAXAAAAAA
Isopropyl etherXXXXXAXAAAAAA
Phenol 5-10%XAXCAAAAAAAAA
Phenol 91%XAXXAABAAAAAA
Fluorine (gas)XXXXBXXBBBXCA
Sodium fluoride 3%AAAAAAAAAAAAA
Formaldehyde (formic aldehyde) 37%CCXXXACAAAAAA
Tricresyl phosphateAAXCAACAAAAAA
Trisodium phosphateAAAAAACAAAAAA
Freon 11AAAABCACCCCAA
Freon 12AAAABCACCCCAA
Freon 22AAAABCACCCCAA
Dibutyl phthalateAAXCAAAAAAAAA
Diethyl phthalateAAXCAAAAAAAAA
FurfuralXXXXXXXAAAAAA
Natural gasAAAAAAAAAAAAA
Glycerol (glycerin)AAAAAAAAAAAAA
Diethylene glycolAAAAAAAAAAAAA
Ethylene glycolAAAAAAAAAAAAA
Propylene glycolAAAAAAAAAAAAA
Glucose 50%AAAAAAAAAAAAA
HexaneXXBCBAXAAAAAA
HeptaneXXBCBAXAAAAAA
HydrazineXXXXXAXAAAAAA
Hydroquinone 7%CAAAAAAAAAAAA
IsooctaneXXBXAAXAAAAAA
Iodine 50 ppmAAAAAAAAAAAAA
Potassium iodide 56%AAAAAAAAAAAAA
KeroseneXXBXAAXAAAAAA
KetonesXCXXXACAAABAB
CresolBAXCAABAAAAAA
XyleneXXXXCAXAAAAAA
Adipic acidXBXXXAXAAAAAA
Arsenic acid 20%XAAAAAAAAAAAA
Nitric acid III 10%BACAAAAAAAAAA
Nitric acid V 10%CAXAAAAAAAAXA
Nitric acid V 35%XAXACABAAAAXA
Nitric acid V 68-71%XAXBXBABAAAAX
Benzenesulfonic acidXXXXXAXAAAAAA
Benzoic acidXXXXXAXAAAAAA
Boric acid 4%BAAAAAAAAAAAA
Hydrobromic acid 20-50%XAXAAAAAAAAAA
Hydrobromic acidXAXXAACAAAAAA
Chloroacetic acid 20%BAXAXAAAAAAAA
Chlorosulfonic acidXXXXXAXAAAAAA
Chloric acid (I) 25%AAAAAAAAAAAAA
Chromic acid 10-20%XAXAAAAAAAAAA
Chromic Acid 50%XBXAAACAAAAAA
Hydrocyanic acidAABAXAAAAAAAA
Citric acid 10-20%AABAAAAAAAAAA
Fluoroboric acid 48%XAXXAACAAAAAA
Fluorosilicic Acid 25%XAAAAAAAAABAA
Hydrofluoric acid 10%XAXAAAAAAAAAA
Hydrofluoric acid 25%XAXXAACAAAAAA
Hydrofluoric acid 40-48%XAXXAACAAAAAA
Phosphoric (V) acid <10%XAAAAAAAAAAAA
Phosphoric (V) acid 25%XAAAAAAAAAAAA
Phosphoric (V) acid 85%XAXAAACAAAAAA
Phthalic acid 9%
(in alcohol)
CAXXAAAAAAAAA
Gallus acid 17%
(in acetone)
XXXXXAXAAAAAA
Glycolic acid 70%AAXAXXAXXXXCX
Cresol acidXXXXXAXAAAAAA
Linoleic acidCCBCAACAAAAAA
Maleic acid 30%CCBCAACAAAAAA
Maleic acid 36%AABAXAAAAAAAA
Butyric acidXXXXXAXAAAAAA
Lactic acid 3-10%AABAXAAAAAAAA
Lactic acid 85%XAXXXAAAAAAAA
Uric acidBACACAAAAAAAA
Formic acid 25%BACAAAAAAAAAA
Formic acid
40-50%
CAXBCAAAAAAAA
Formic acid 98%CAXBXACAAAAAA
Perchloric acid 67%XAXAAACAAAAAA
Acetic acid 10%ABBAXAAAAAAAA
Acetic acid 50-60%AAXAXAAAAAAAA
Glacial acetic acidXBXXXACAAAAAA
Oleic acidCXBCAACAAAAAA
Palmitic acidCCBCAACAAAAAA
Picric acid 1%XAXAAAAAAAAAA
Salicylic acid 1%AABAXAAAAAAAA
Sulphuric (IV) acidAAAAAAAAAAAAA
Sulphuric (VI) acid 10%AAAAAAAAAAAAA
Sulphuric (VI) acid 30%BAXAAAAAAAAAA
Sulphuric (VI) acid
95-98%
XXXXAAAAAAAAA
Muriatic acid (hydrochloric acid) 10%AACAAAAAAAAAA
Muriatic acid (hydrochloric acid) 37%XAXABACAAAAAA
Stearic acid 5%
(in alcohol)
CCBCAACAAAAAA
Oxalic acid 12%CAXBXACAAAAAA
Tannic acid 75%CAXBXACAAAAAA
Trichloroacetic acid 90%BAXAXAAAAAAAA
Carbonic acidBAAAAAAAAAAAA
Wine acid 56%BAAAAAAAAAAAA
Fatty acidsCCBCAACAAAAAA
LimoneneXXBXAAXAAAAAA
MolassesAAAAAAAAAAAAA
Methyl methacrylateXXXXCAXAAAAAA
Methane (gas)AAAAAAAAAAAAA
Methyl ethyl ketone (MEK)XCXXXACAAABXA
Methyl isobutyl ketone (MIK)XCXXXACAAAAAA
MilkAAAAAAAAAAAAA
Urea 20%BAAAAAAAAAAAA
MonoethanolamineXXXXXAXAAAAAA
Carbon monoxideAAAAAAAAAAAAA
Potassium permanganate 6%AAAAAAAAAAAAA
Ammonium persulfate 30%AAAAAAAAAAAAA
Hydrogen peroxide 3%AAAAAAAAAAAAA
Hydrogen peroxide 10%AAAAAAAAAAAAA
Hydrogen peroxide 30%AACAAAAAAAAAA
Hydrogen peroxide 90%CBXCAABAAAACA
Crude oilXXBXAAXAAAAAA
NaphthaleneXXBXAAXAAAAAA
NitrobenzeneXXXXXAXAAAAAA
NitromethaneXXXXXAXAAAAAA
Wine vinegarAABAXAAAAAAAA
Ammonium acetate 45%AABAXAAAAAAAA
Amyl acetateXXXXXAXAAAAAA
Butyl acetateXXXXXAXAAAABA
Cellosolve acetateXXXXXAXAAAAAA
Ethyl acetateXXXXXAXAAAAXA
Isopropyl acetateXXXXXAXAAAAAA
Methyl acetateXXXXXAXAAAAAA
Lead acetate 35%AAAAAAAAAAAAA
Sodium acetate 55%AAAAAAAAAAAAA
Vinyl acetateXXXXXAXAAAAAA
Cotton oilACABAABAAAAAA
Coconut oilABABAABAAAAAA
Linseed oilABABAABAAAAAA
Mineral oilXXAAAAXAAAAAA
Diesel oilXXBXAAXAAAAAA
Castor oilABABAABAAAAAA
Motor oilXXAXAAXAAAAAA
Oils (hydrocarbon based)BXAXAAXAAAAAA
Hydraulic oils
(phosphate ester based)
XXBCAAXAAAAAA
Vegetable oilsABABAABAAAAAA
Silicone oilsXBAAAAAAAAAAA
Lubricating oils (petroleum based)BXAXAAXAAAAAA
Oils, animal fatsABABAABAAAAAA
Lemon oilXXBXAAXAAAAAA
Essential oilXXBXAAXAAAAAA
Oleum 25%BAXAAAAAAAAAA
OrthodichlorobenzeneXXXXXXXAAAAAA
Ozone 300pphmXAAAAAAAAAAAA
Jet Fuel – JP8XXBXAAXAAAAAA
ParaffinsXXBCBAXAAAAAA
PyridineXCXXXBCBBABAA
BeerAAAAAAAAAAAAA
Sodium hypochlorite 5.5%AABAAAAAAAAAA
Sodium hypochlorite 12.2%BABAAAAAAAAAA
Calcium hypochlorite 20%BABAAAAAAAAAA
AirAAAAAAAAAAAAA
Propane (gas)AAAAAAAAAAAAA
PropanolXAXXAAAAAAAAA
Paint solventsXXXXXAXAAAAAA
Acetone solventsXXXXXAXAAAAAA
Photographic solutionsCAAAAAAAAAAAA
Soap solutionsCAAAAAAAAAAAA
MercuryAAAAAAAAAAAAA
Ammonium sulphate 30%AAAAAAAAAAAAA
Aluminium sulphate 50%AAAAAAAAAAAAB
Magnesium sulphate 25%AAAAAAAAAAAAA
Copper (II) sulphate 13%AAAAAAAAAAAAA
Nickel sulfate 25%AAAAAAAAAAAAA
Sodium sulphate (IV) 10%AAAAAAAAAAAAA
Sodium sulphate (VI) 5%AAAAAAAAAAAAA
Calcium sulfate 1%AAAAAAAAAAAAA
Iron sulphate 5%AAAAAAAAAAAAA
Sodium sulphide 45%AAAAAAAAAAAAA
Iron (II) sulphide 5%AAAAAAAAAAAAA
Hydrogen sulphideAAAAAAAAAAAAA
Skydrol 500AXXBCAAXAAAAAA
Fruit juiceAAAAAAAAAAAAA
Ammonium saltsAAAAAAAAAAAAA
Antimony saltsAAAAAAAAAAAAA
Arsenic saltsAAAAAAAAAAAAA
Zinc saltsAAAAAAAAAAAAA
Tin saltsAAAAAAAAAAAAA
Aluminum saltsAAAAAAAAAAAAA
Magnesium saltsAAAAAAAAAAAAA
Nickel saltsAAAAAAAAAAAAA
Lead saltsAAAAAAAAAAAAA
Potassium saltsAAAAAAAAAAAAA
Mercury saltsAAAAAAAAAAAAA
Sodium saltsAAAAAAAAAAAAA
Titanium saltsAAAAAAAAAAAAA
Calcium saltsAAAAAAAAAAAAA
Mineral spiritXXBXAAXAAAAAA
Styrene (monomer)XXXXCAXAAAAAA
Corn syrupAAAAAAAAAAAAA
TurpentineXXBXAAXAAAAAA
TetrachloroethyleneXXXXXAXAAAAAA
TetrahydrofuranXXXXXXXAAAAAA
OxygenAAAAAAAAAAAAA
Nitrous oxideBAAAAAAAAAAAA
Ethylene oxideAAAAAAAAAAAAA
Propylene oxideAAAAAAAAAAAAA
TolueneXXXXCAXAAAAAA
TrichloroethaneXXXXXAXAAAAAA
TrichloroethyleneXXXXXAXAAAAAA
TrichloropropaneXXXXXAXAAAAAA
TriethanolamineXXXXXABAAAAAA
Sulfur trioxide (wet)CBXBBBBBBBBBB
Ammonium carbonate 50%AAAAAAAAAAAAA
Barium carbonate 1%AAAAAAAAAAAAA
Magnesium carbonate 1%AAAAAAAAAAAAA
Potassium carbonate 55%AAAAAAAAAAAAA
Sodium carbonate 7%AAAAAAAAAAAAA
Calcium carbonate 25%AAAAAAAAAAAAA
Aliphatic hydrocarbonsXXBCBAXAAAAAA
Aromatic hydrocarbonsXXXXXAXAAAAAA
Deionized waterAAAAAAAAAAAAA
Distilled waterAAAAAAAAAAAAA
Aqua regiaXAXBXBABAAAAA
Ammonium hydroxide
5-10%
XAAAXAAAAAAAA
Ammonium hydroxide 30%XACBXAAAAAAAA
Barium hydroxide 5%AAAAAAAAAAAAA
Aluminum hydroxide 2%AAAAAAAAAAAAA
Magnesium hydroxide 10%AAAAAAAAAAAAA
Potassium hydroxide <10%BAXAAAAAAAAAA
Sodium hydroxide
10-15%
BAXAAAAAAAAAA
Sodium hydroxide
30-40%
BAXXAABAAAAAA
Calcium hydroxide 10% (in glycerol)BAXAAAAAAAAAA
Sodium bicarbonate 7%AAAAAAAAAAAAA
Hydrogen (gas)AAAAAAAAAAAAA
Bleach 22%BABAAABAAAAAA
GelatinAAAAAAAAAAAAA